Kiedy można podzielić majątek wspólny małżonków

Z podziałem majątku wspólnego możemy zasadniczo mieć do czynienia dopiero po rozwodzie. Zmienia się bowiem sytuacja prawna stron. Odtąd majątek, który był majątkiem wspólnym niepodzielnym (współwłasność łączna) przekształca się we wspólność udziałową. Co do zasady przyjmuje się, że udziały te są równe. Nierówności można dochodzić na drodze sądowej.

Wyjątkowo podziału majątku wspólnego można dokonać także w trakcie trwania małżeństwa. Można tego dokonać albo u notariusza (w postaci intercyzy) albo w sądzie (choć sąd wymaga wykazania szczególnych okoliczności).

Sąd orzecze podział majątku także w przypadku:

  1. a) orzeczenia separacji
    b) orzeczenia ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków
  2. c) żądania wierzyciela (procedura jak w przypadku żądania ustanowienia rozdzielności przez małżonków skierowanego do sądu)
  3. d) ogłoszenia upadłości jednego z małżonków

Wspólne mieszkanie w trakcie i po rozwodzie

Mieszkanie z racji powszechnych trudności lokalowych, jak również ze względu na wartość stanowi często podstawowy element majątku małżonków. Już w trakcie sprawy rozwodowej jedna z stron może złożyć wniosek o ustalenie sposobu oraz zakresu korzystania z mieszkania dotychczas zajmowanego przez małżonków. Wniosek taki można złożyć w odniesieniu do każdego mieszkania zajmowanego wspólnie przez małżonków, niezależnie od tytułu prawnego, a nawet zajmowanego bez takiego tytułu. Należy jednak zauważyć, iż tylko wtedy możemy mówić o wspólnym mieszkaniu małżonków, gdy strony choćby przez krótki czas w nim mieszkały. Sąd nigdy nie orzeknie o zakresie i sposobie korzystania z mieszkania przez małżonka, który w tym mieszkaniu nie przebywał. Orzeczenie zapadłe w powyższym trybie ma charakter tymczasowy i pozostaje w mocy tylko do czasu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, w którym sąd z urzędu zobowiązany jest do określenia sposobu korzystania przez strony z ich wspólnego mieszkania. Celem rozstrzygnięcia o korzystaniu ze wspólnego mieszkania przez rozwiedzionych małżonków jest rozgraniczenie sfery ich uprawnień do tego mieszkania oraz w miarę możliwości do odseparowania rozwiedzionych małżonków. Orzeczenie to normuje prowizorycznie stosunki rozwiedzionych małżonków i w niczym nie zmienia statusu prawnego, na którym opiera się zajmowanie przez nich wspólnego mieszkania. Czytaj dalej

Rozwód – najważniejsze informacje

Jakie są podstawy do orzeczenia rozwodu?
W polskim prawie brak jest określenia jednoznacznych przyczyn, dla których można automatycznie żądać rozwodu. Podstawą dla orzeczenia rozwodu jest natomiast wykazanie, że pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego. Uznaje się, że sytuacja ta ma miejsce, jeśli pomiędzy małżonkami nie ma już więzi emocjonalnej, fizycznej czy ekonomicznej. Oczywiście w przypadku, gdy pożycie seksualne jest wymuszane, nie można mówić o istniejącej więzi fizycznej, natomiast fakt, że małżonkowie wspólnie zamieszkują, nie stanowi sam w sobie przeszkody do rozwodu.

Kiedy sąd może nie orzec rozwodu?
Nawet, jeśli pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, to sąd odmówi orzeczenia rozwodu w kilku sytuacjach:
-po pierwsze, jeśli sąd uzna, że na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Jeśli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, to sąd będzie sprawdzać, w jaki sposób rozwód na nie wpłynie. Sądy korzystają w tym celu z opinii biegłych z ośrodków diagnostycznych. Czytaj dalej

Rozwód podstawowe informacje cz.1

Przygotowując się do rozwodu warto wiedzieć, że w sprawach o rozwód i separację orzeka Sąd Okręgowy w składzie trzyosobowym czyli sędzia oraz 2 ławników. Od orzeczenia które zapadnie w sprawie można się odwołać poprzez złożenie apelacji do sądu apelacyjnego który rozstrzygnie sprawę w składzie trzech sędziów zawodowych.

Wszystko rozpoczyna się od złożenia pozwu który należy złożyć do sądu właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania małżonków, gdy przynajmniej jedno z nich nada tam mieszka. W przypadku gdy partnerzy żyją osobno właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania pozwanego. Kolejnym przypadkiem jest gdy nie wiadomo, gdy nie wiadomo gdzie przebywa pozwany pozostaje Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania powoda, czyli małżonka który składa pozew.

Przed złożeniem pozwu warto rozważyć czy w Sądzie będziemy występowali samodzielnie czy skorzystamy z pomocy profesjonalisty np. adwokata. Decydując się o tej kwestii warto pamiętać, że orzeczenie rozwodowe będzie miało wpływ na naszą przyszłość tak więc na pewno nie warto oszczędzać. W przypadku wyboru adwokata należy wyprać specjalistę od rozwodów z doświadczeniem. Jeśli jednak nie stać nas na adwokata możemy w sądzie występować samodzielnie i liczyć na szczęście.

Składając pozew pamiętajmy aby zawierał on koniecznie
• Nazwą oraz adres sądu okręgowego do którego jest skierowany
• Imiona oraz nazwiska stron
• Żądanie by sąd odstąpił od orzekania o winie ( gdy brak tego zapisu sąd ma obowiązek dochodzić kto jest winny rozpadu małżeństwa
• Nazwiska świadków, dokumenty, zdjęcia które mogą uzasadnić wniosek o rozwód
• Ustalenia jak będzie lub ma być sprawowana opieka nad dziećmi
Czytaj dalej

Jak przebiega rozwód – czyli jak się przygotować do rozwodu?

Poniższe opracowanie ma za zadanie krótkie przedstawienie procedury rozwodowej. Należy jednak pamiętać, że nie ma 2 identycznych spraw a w przypadku wszelkich wątpliwości w sprawach rozwodowych warto korzystać z profesjonalnych pełnomocników – adwokatów lub radców prawnych. Jeśli myślisz o złożeniu pozwu rozwodowego lub właśnie się dowiedziałeś, że Twój małżonek taki pozew złożył sprawdź co czeka Cię w dalszej kolejności.

Decyzja o rozwodzie.
Jest to kluczowa sprawa. Na tym etapie warto zadać sobie kilka pytań. Podstawowym pytaniem jest czy nie ma już szans na uratowanie naszego związku. Jeśli stwierdzisz, że nie lub pozew złożył współmałżonek musisz podjąć decyzję czy podczas postępowania rozwodowego skorzystasz z pomocy adwokata lub radcy prawnego. W tym miejscy należy zaznaczyć, że rozwód to nie jest dobry czas na oszczędności i jeśli tylko posiadasz wystarczające finanse warto skorzystać z usług DOBREGO adwokata lub radcy prawnego. Słowo „dobrego” jest tu wyjątkowo ważne. Rynek usług prawniczych rozrasta się w ogromnym tempie i co roku pojawia się na rynku setki nowych kancelarii. Mocno rekomendujemy korzystanie z usług prawników posiadających dobre opinie Klientów, sprawdzonych oraz wyspecjalizowanych w postępowaniach rozwodowych. Korzystanie z usług adwokata z pewnością zapewni nam większy komfort psychiczny oraz świadomość tego, że sprawa będzie prowadzona profesjonalnie. Nie zwolni nas to jednak zupełnie z udziału w sprawie – musimy się przygotować na zeznania w sądzie, które w sprawie są bardzo istotne. Adwokat jest naszym reprezentantem który jednak powinien z nami konsultować wszelkie posunięcia – na które możemy się zgodzić lub też nie. Zdecydowanie mniej stresujący jest rozwód bez orzekania o winie – jednak decyzję o tym czy warto składać pozew w którym wnosi się o orzekanie o winie powinno się podjąć po konsultacji z adwokatem.
Czytaj dalej

Koszty rozwodu z adwokatem

Częstym pytaniem zadawanym przez użytkowników na forach internetowych jest cena jaką należy zapłacić adwokatowi za prowadzenie sprawy rozwodowej. Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi co najmniej z 2 względów. Po pierwsze nie ma 2 identycznych spraw rozwodowych po drugie bardzo duży przyrost nowych adwokatów co rok powoduje bardzo duże zróżnicowanie cen. Zasadą jest, że prowadzenie postępowania bez orzekania o winie jest znacznie tańsze niż postępowania z orzekaniem o winie. Wiąże się to z tym, że postępowanie bez orzekania o winie wymaga od pełnomocnika mniejszego nakładu pracy, jest szybsze i prostsze. Tutaj ceny są zróżnicowane i na chwilę obecną oscylują w granicach 1500 do 4000zł. W chwili obecnej gdy rynek usług prawniczych jest mocno nasycony nie ma już reguły, że adwokat w Warszawie jest droższy niż np. we Wrocławiu czy też w Opolu. Czytaj dalej

Separacja, jej skutki oraz podział majątku

Separacja powoduje zawieszenie małżeństwa natomiast rozwód jego koniec, ale jeśli chodzi o stosunki majątkowe ich skutki są niemal jednakowe. Po orzeczeniu rozwodu dochodzi do ustania wspólności majątkowej z chwilą orzeczenia separacji przez sąd między małżonkami powstaje przymusowa rozdzielność majątkowa. Od tej chwili wszystko, czego dorobi się dany współmałżonek stanowi majątek osobisty. Mieszkanie kupione podczas separacji stanowić będzie, zatem majątek osobisty jednego z współmałżonków. Z związku z powyższym przy sporządzeniu aktu notarialnego notariusz będzie wymagał przedstawienia odpisu wyroku orzekającego separację oraz zapyta czy nie została ona zniesiona.
Czytaj dalej

Co i do którego z małżonków należy po rozwodzie?

Małżonkowie mają równe udziały, ale każdy może żądać ustalenia ich wielkości w stopniu, w jakim przyczynił się do kupna nieruchomości czy też auta.
W momencie, kiedy ustaje współwłasność majątkowa małżeńska a dzieje się to w momencie orzeczenia rozwodu, majątek wciąż jest współwłasnością małżonków. Aby to zmienić należy go podzielić. Jak dokonać podziału majątku? Najprościej poprzez zawarcie odpowiedniej umowy. Należy jednak pamiętać, że gdy do majątku należy nieruchomość musi mieć ona formę aktu notarialnego. W praktyce jednak bardzo często małżonkowie są tak skłóceniu, ze bardzo trudno dojść do porozumienia a wtedy o podziale decyduje Sąd.
Sąd może to uczynić w wyroku rozwodowym na wniosek jednego z małżonków. Ale aby mogło się tak stać nie może to doprowadzić do nadmiernego przedłużenia całego postępowania. Oznacza to, że nie zawsze może dojść w wyroku rozwodowym do ustalenia, co należy, do którego z małżonków. Jeśli nastąpi taka sytuacja małżonkowie muszą podzielić się majątkiem w odrębnie prowadzonym postępowaniu sądowym.
Czytaj dalej

Rozwód – z winy czy bez orzekania o winie

Rozwód – z winy czy bez orzekania o winie

Rozwieść można się na 2 sposoby:
1. bez orzekania o winie – szybko, taniej i mniej nieprzyjemnie,
2. z orzekaniem o winie jednego bądź obojga małżonków – proces ten trwa dłużej, z uwagi na większy nakład pracy pełnomocnika jest droższy w przeprowadzeniu i wiąże się z tzw. „praniem brudów” tj. wykazywaniem na czym polega wina.
Czytaj dalej

Rozwód a Separacja

Częstym pytaniem które Klienci zadają adwokatom, z uwagi na podobieństwo tych dwóch instytucji, jest pytanie o różnice pomiędzy rozwodem a separacją.
Podstawową i najważniejszą różnicą pomiędzy rozwodem a separacją jest trwałość i nieodwracalność skutków, jakie orzeczenie Sądu wywiera na małżeństwie.
Rozwód ma na celu całkowite rozwiązanie małżeństwa, które z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia Sądu przestaje istnieć.
Czytaj dalej