Kiedy można podzielić majątek wspólny małżonków

Z podziałem majątku wspólnego możemy zasadniczo mieć do czynienia dopiero po rozwodzie. Zmienia się bowiem sytuacja prawna stron. Odtąd majątek, który był majątkiem wspólnym niepodzielnym (współwłasność łączna) przekształca się we wspólność udziałową. Co do zasady przyjmuje się, że udziały te są równe. Nierówności można dochodzić na drodze sądowej.

Wyjątkowo podziału majątku wspólnego można dokonać także w trakcie trwania małżeństwa. Można tego dokonać albo u notariusza (w postaci intercyzy) albo w sądzie (choć sąd wymaga wykazania szczególnych okoliczności).

Sąd orzecze podział majątku także w przypadku:

  1. a) orzeczenia separacji
    b) orzeczenia ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków
  2. c) żądania wierzyciela (procedura jak w przypadku żądania ustanowienia rozdzielności przez małżonków skierowanego do sądu)
  3. d) ogłoszenia upadłości jednego z małżonków