Pozew o rozwód – dobry wzór z komentarzem

Wpisując w sieci hasło pozew o rozwód z pewnością znajdziemy wiele wzorów. Problem w tym, że wiele z nich jest kiepskiej jakości a jeszcze inne zawierają podstawowe błędy. Naprawdę bardzo ciężko jest zlokalizować dobry pozew rozwodowy który można przerobić odpowiednio do swoich potrzeb. Co więcej żadna sprawa rozwodowa nie jest taka sama więc i każdy pozew będzie różnił się od siebie. Poniżej zamieszczamy ciekawy wzór pozwu rozwodowego wraz z krótkim komentarzem dzięki któremu dostosowanie pozwu do własnych potrzeb będzie dużo łatwiejsze.

POZEW
o rozwód
Powódka w n o s i o:
1. Rozwiązanie przez rozwód małżeństwa powódki imię i nazwisko z domu nazwisko rodowe, z pozwanym imię i nazwisko, zawartego w dniu ………………………. roku przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w ……………………., nr aktu małżeństwa ……………… – z winy pozwanego imię i nazwisko,
2. Powierzenie powódce imię i nazwisko wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem stron imię i nazwisko urodzoną ………………………….. r. w …………………,
3. Zobowiązanie pozwanego imię i nazwisko do ponoszenia kosztów utrzymania małoletniej córki stron imię i nazwisko w wysokości ………………. (słownie: …………………………) złotych miesięcznie,
4. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych.

Uzasadnienie
Strony zawarły związek małżeński w dniu ……………………….. roku przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w ………………. Z małżeństwa tego pochodzi córka stron imię i nazwisko urodzona w dniu …………………………… r.
dowód:
– odpis aktu małżeństwa,
– odpis aktu urodzenia imię i nazwisko.
Pożycie stron początkowo układało się pomyślnie i harmonijnie. Od blisko 2 lat pozwany zmienił swoje zachowanie. Stał się konfliktowy, wybuchowy i arogancki . Zaczął w stanie nietrzeźwym późno przychodzić do domu, a zdarzało się, iż przez kilka dni przebywał poza domem.
W czasie swej bytności w domu urządzał awantury bez żadnego powodu, podczas których wyzywał powódkę wulgarnymi słowami. Często też sytuacje takie zdarzały się, gdy był pod wpływem alkoholu. Kilka razy w trakcie awantur uderzył powódkę.
Nieporozumienia te są w zasadzie niewytłumaczalne, gdyż powódka nie daje powodu do ich wszczynania. Jedynym wytłumaczeniem jest to, iż pozwany związał się z inną kobietą. Powódka widziała pozwanego kilkakrotnie z młodą atrakcyjną kobietą w restauracji, kinie oraz na ulicy. O bliskich stosunkach pozwanego z tą kobietą powiedzieli powódce znajomi i sąsiedzi.
dowód:
– zeznania imię i nazwisko, zam. miejscowość, ulica numer domu, lokalu
– zeznania imię i nazwisko, zam. miejscowość, ulica numer domu, lokalu
Od prawie roku strony nie utrzymują stosunków cielesnych. Pozwany nie dąży do zbliżenia cielesnego, tłumacząc się tym, że już nic nie czuje do powódki poza odrazą. Takie postępowanie pozwanego sprawiło, że strony zerwały więzi gospodarcze. Wprawdzie mieszkają w jednym mieszkaniu, jednakże jedzą oddzielnie i oddzielnie zaopatrują się w artykuły spożywcze. Pozwany zaprzestał też łożenia na utrzymanie domu. Z jego winy doszło do rozkładu pożycia małżeńskiego stron.
dowód:
– przesłuchanie stron.
Pozwany źle traktuje córkę stron 16-letnią imię i nazwisko. Źle się do niej odnosi, wyzywa ją słowami uznanymi powszechnie za obelżywe, ma do niej pretensje, że podczas awantur wszczynanych przez niego staje po stronie powódki. Pozwany wydziela na utrzymanie małoletniej córki niewystarczające środki pieniężne ok. ………. złotych miesięcznie. Pozwany w obecności innych osób oświadczył, że nie zależy mu na kontaktach z córką imię i nazwisko, której nie uważa za swoje dziecko.
dowód:
– przesłuchanie stron,
– zeznania imię i nazwisko, zam. miejscowość, ulica numer domu, lokalu,
– zeznania imię i nazwisko, zam. miejscowość, ulica numer domu, lokalu
Między stronami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Utrzymanie tego związku nie leży w interesie społecznym i indywidualnym stron. Rozwód leży też w interesie dziecka stron, gdyż spowoduje, iż ojciec dziecka zaprzestanie agresji wobec własnej córki. Rażąco naganny stosunek pozwanego do dziecka stron uzasadnia powierzenie powódce wykonywania władzy rodzicielskiej nad nią.
Powódka pracuje jako pielęgniarka w Przychodni Rejonowej z zarobkiem …….. złotych miesięcznie. Pozwany prowadzi z innymi osobami firmę budowlaną i osiąga wysokie dochody w granicach ………………. złotych miesięcznie. Strony posiadają dwa samochody osobowe oraz działkę gruntu z domkiem rekreacyjnym nad Jeziorem Sławskim. Nie zawierały żadnej umowy małżeńskiej.
dowód:
– zaświadczenie o zarobkach powódki,
– przesłuchanie stron.
W tym stanie rzeczy żądania pozwu są uzasadnione.
podpis powódki
Załączniki:
1. Odpis aktu małżeństwa,
2. Odpis aktu urodzenia imię i nazwisko,
3. Zaświadczenie o zarobkach powódki,
4. Odpis pozwu z ww. odpisami załączników.

________________________________________
DODATKOWE INFORMACJE
1. Jeżeli między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Orzekając rozwód, sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.
2. Mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
3. W wyroku rozwodowym sąd winien kompleksowo rozstrzygnąć o ważniejszych sprawach rodzinnych. W więc w wyroku takim sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem małoletnim stron. Orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka (alimenty). Sąd może powierzyć wykonywanie władzy jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka.
4. W ramach kompleksowych rozstrzygnięć sąd w wyroku rozwodowym, gdy małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, orzeka o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania po rozwodzie. W wyjątkowych wypadkach można domagać się w pozwie eksmisji drugiego małżonka, jeżeli swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.
5. Dużym udogodnieniem dla rozwodzących się stron jest możliwość zgłoszenia w pozwie o rozwód lub w toku procesu wniosku o podział majątku wspólnego. Sąd uwzględni taki wniosek, jeżeli przeprowadzenie podziału majątku stron nie spowoduje nadmiernego przedłużenia procesu. Można też zgłosić podział wspólnego mieszkania (jeżeli nadaje się ono do podziału) albo wniosek o przyznanie mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe. Sąd uwzględni taki wniosek tylko za zgodą obu stron.
6. Można też w pozwie o rozwód dochodzić alimentów od drugiego małżonka. Między rozwiedzionymi małżonkami istnieje obowiązek alimentacyjny, jeżeli żaden z nich nie ponosi winy rozkładu pożycia bądź też gdy sąd zaniechał orzekania o winie, a także gdy rozwód orzeczono z winy obojga małżonków. Alimenty przysługują, gdy uprawniony do nich małżonek znajduje się w niedostatku.
Jeżeli natomiast orzeczono rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków, roszczenie alimentacyjne może przysługiwać tylko drugiemu z nich, gdy rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego.
7. W pozwie o rozwód osoba go wnosząca może zgłosić wniosek o wydanie na czas trwania procesu postanowienia, które będzie regulować wzajemne obowiązki małżonków: przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny, sposób roztoczenia pieczy nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, jak również sprawę korzystania przez małżonków ze wspólnego mieszkania lub wydania temu z małżonków, który opuszcza wspólne mieszkanie, potrzebnych mu rzeczy.
Postanowienie powyższe sąd może wydać także z urzędu, a więc z własnej inicjatywy.
8. Właściwy do rozpoznania sprawy o rozwód jest sąd wojewódzki. Pozew należy wnieść do tego sądu wojewódzkiego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnio wspólne zamieszkanie, jeśli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze stale przebywa. W braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a gdy i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.
9. Od pozwu o rozwód sąd pobiera wpis tymczasowy w granicach od 30 do 600 złotych, natomiast w wyroku orzekającym już rozwód sąd określa wpis ostateczny, mając na względzie stan majątkowy stron ustalony w toku procesu. Wpis ten może być wyższy lub niższy od wpisu tymczasowego.
Zwraca się cały uiszczony wpis od pozwu o rozwód w razie pojednania się stron w pierwszej instancji, gdy natomiast do pojednania doszło w toku postępowania odwoławczego zwraca się połowę wpisu uiszczonego od apelacji.
10. Rozprawę o rozwód poprzedza posiedzenie pojednawcze. W wyjątkowych wypadkach, gdy stawiennictwo jednej ze stron napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, można dodatkowo wnieść w pozwie o zaniechanie przeprowadzenia postępowania pojednawczego.
11. W uzasadnieniu pozwu o rozwód należy wskazać na okoliczność, że faktycznie między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, a w szczególności, że zostały zerwane łączące małżonków więzi duchowe, gospodarcze i fizyczne. Konieczne jest oświadczenie co do liczby, wieku i płci dzieci, stosunków majątkowych i zarobkowych oraz czy i jaką umowę strony zawierały.
Praktyka sądowa dowodzi, że strony najczęściej żądają rozwodu bez orzekania o winie. Mogą żądać orzeczenia rozwodu z winy obu stron bądź jednego z małżonków.
12. W sprawie o rozwód rozprawa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa powoda na pierwsze posiedzenie sądowe wyznaczone w celu przeprowadzenia rozprawy, postępowanie ulega zawieszeniu. Podjęcie zawieszonego postępowania nastąpi na wniosek powoda, nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od zawieszenia postępowania.
Niestawiennictwo natomiast pozwanego powoduje wydanie wyroku zaocznego, jednakże sąd pod nieobecność pozwanego przeprowadzi normalne postępowanie dowodowe.

Dodaj komentarz