Rozwód a Separacja

Częstym pytaniem które Klienci zadają adwokatom, z uwagi na podobieństwo tych dwóch instytucji, jest pytanie o różnice pomiędzy rozwodem a separacją.
Podstawową i najważniejszą różnicą pomiędzy rozwodem a separacją jest trwałość i nieodwracalność skutków, jakie orzeczenie Sądu wywiera na małżeństwie.
Rozwód ma na celu całkowite rozwiązanie małżeństwa, które z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia Sądu przestaje istnieć.

Separacja natomiast jest swoistym czasem jaki małżonkowie dają sobie na „zastanowienie się” czy związek małżeński wciąż ma trwać (w przyszłości). Separacje daje małżonkom możliwość wyboru – tj. wystąpienia do Sądu bądź to o zniesienie separacji (i powrotu do stanu sprzed orzeczenia separacji), bądź o rozwód.
Główną przesłanką orzekania o rozwodzie lub separacji jest rozkład pożycia małżeńskiego, rozumianego jako ogół więzi pomiędzy małżonkami w sferze duchowej, fizycznej i gospodarczej.
Przy rozwodzie musi dojść do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.
W przypadku separacji – tylko zupełnego. Wniosek o separację może złożyć każda ze stron bez względu na fakt, która strona jest winna rozkładowi pożycia małżeńskiego; w przypadku rozwodu orzekanie na wniosek winnego jest zakazane.
W odniesieniu do skutków prawnych, jakie niesie za sobą orzeczenie separacji, trzeba wskazać, iż są one takie jak w przypadku rozwodu z zastrzeżeniem kilku różnic. Przede wszystkim małżonkowie będący w separacji nie mogą zawrzeć nowego związku małżeńskiego z osobą trzecią. Kolejna różnica wynika z możliwości powrócenia do poprzedniego nazwiska po orzeczeniu rozwodu. W kwestii obowiązków, małżonkowie będący w separacji w dalszym ciągu są zobowiązani do wzajemnej pomocy, jeśli wymagają tego względy słuszności; nie dotyczy to małżonków rozwiedzionych.
Istotną kwestią jest wierność małżeńska w przypadku separacji. Poglądy w literaturze przedmiotu są w tym zakresie podzielone. Część przedstawicieli doktryny uważa, że orzeczenie o separacji automatycznie znosi obowiązek wierności małżeńskiej i pozwala stronom na życie w konkubinacie z osobami trzecimi. Swoim klientom zalecam jednak dochowanie wierności z uwagi na uniknięcie ewentualnego przyszłego orzeczenia o winie rozpadu pożycia małżeńskiego osoby niedochowującej wierności.
Pozostałe aspekty, takie jak rozdzielność majątkowa lub wyłączenie od dziedziczenia pozostają takie same w przypadku obu tytułowych instytucji podobnie jak kwestie alimentów, podziału majątku, władzy rodzicielskiej i wspólnego mieszkania.

Dodaj komentarz