Rozwód podstawowe informacje cz.1

Przygotowując się do rozwodu warto wiedzieć, że w sprawach o rozwód i separację orzeka Sąd Okręgowy w składzie trzyosobowym czyli sędzia oraz 2 ławników. Od orzeczenia które zapadnie w sprawie można się odwołać poprzez złożenie apelacji do sądu apelacyjnego który rozstrzygnie sprawę w składzie trzech sędziów zawodowych.

Wszystko rozpoczyna się od złożenia pozwu który należy złożyć do sądu właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania małżonków, gdy przynajmniej jedno z nich nada tam mieszka. W przypadku gdy partnerzy żyją osobno właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania pozwanego. Kolejnym przypadkiem jest gdy nie wiadomo, gdy nie wiadomo gdzie przebywa pozwany pozostaje Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania powoda, czyli małżonka który składa pozew.

Przed złożeniem pozwu warto rozważyć czy w Sądzie będziemy występowali samodzielnie czy skorzystamy z pomocy profesjonalisty np. adwokata. Decydując się o tej kwestii warto pamiętać, że orzeczenie rozwodowe będzie miało wpływ na naszą przyszłość tak więc na pewno nie warto oszczędzać. W przypadku wyboru adwokata należy wyprać specjalistę od rozwodów z doświadczeniem. Jeśli jednak nie stać nas na adwokata możemy w sądzie występować samodzielnie i liczyć na szczęście.

Składając pozew pamiętajmy aby zawierał on koniecznie
• Nazwą oraz adres sądu okręgowego do którego jest skierowany
• Imiona oraz nazwiska stron
• Żądanie by sąd odstąpił od orzekania o winie ( gdy brak tego zapisu sąd ma obowiązek dochodzić kto jest winny rozpadu małżeństwa
• Nazwiska świadków, dokumenty, zdjęcia które mogą uzasadnić wniosek o rozwód
• Ustalenia jak będzie lub ma być sprawowana opieka nad dziećmi

Już w pozwie można też zawrzeć wniosek o alimenty dla siebie oraz dzieci a także o podział majątku który sąd rozpozna jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Pozew oczywiście należy opłacić – koszt to 600zł. Gdy małżonkowie zdecydują się na rozwód bez orzekania o winie otrzymają zwrot 300zł. Jako załącznik należy dodać odpis aktu małżeństwa.
Sąd nie zawsze orzeka rozwód. Pozew zostanie oddalony jeśli uzna, że rozwód jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, dobrem wspólnych dzieci lub też domaga go się małżonek wyłącznie winny rozpadu małżeństwa

Z orzekaniem o winie…
Rozwód z orzekanie m o winie jest kosztowny oraz wyniszczający to warto przemyśleć czy nie warto się na niego zdecydować. Ma to bowiem ten skutek, że wyłącznie winny rozpadu małżeństwa małżonek może płacić drugiemu alimenty nawet do końca życia. Jest to kwestia regulowana przed kodeks rodzinny i opiekuńczy który mówi, że małżonek uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa może być zobowiązany przez sąd do przyczynienia się do zaspokojenia potrzeb małżonka niewinnego chociażby nie znajdował się on w niedostatku, jeśli rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie się jego sytuacji materialnej. Obowiązek ten wygasa dopiero w momencie zawarcia przez niewinnego małżonka kolejnego małżeństwa

Bez orzekania o winie
Sąd może także orzec rozwód bez wskazania winnych, eksmałżonkowie mogą żądać alimentów jeden od drugiego ale tylko wówczas gdy popadną w niedostatek. Warto jednak pamiętać, że obowiązek alimentacyjny wygasa po upływie 5 lat lub gdy żyjący w niedostatku współmałżonek ożeni się raz jeszcze – jednak w wyjątkowych okolicznościach sąd może także wydłużyć ten okres. Nie ma górnej kwoty alimentów – wszystko zależy od zarobków tego kto ma płacić oraz stopnia niedostatku osoby która ma otrzymywać alimenty.

Rozwód a kredyt
Nieraz partnerzy nie decydują się na rozwód ze względu na kredyt hipoteczny. Najprostszym rozwiązaniem jest sprzedaż zadłużonego mieszkania lub domu. Nieraz jednak występuje szereg okoliczności które wykluczają to rozwiązanie. Dlatego drugim wariantem jest sądowy lub też notarialny podział majątku w taki sposób, ze dom czy mieszkanie zostawione jest jednemu małżonkowi wraz z obowiązkiem spłaty kredytu. Pamiętajmy jednak, że dla banku nie ma żadnego znaczenia że małżonkowie się rozwiedli i że jeden z nich ma obowiązek spłaty kredytu. W przypadku gdy jeden z małżonków nie będzie spłacał kredytu bank wyśle wezwanie do zapłaty drugiemu.