Separacja, jej skutki oraz podział majątku

Separacja powoduje zawieszenie małżeństwa natomiast rozwód jego koniec, ale jeśli chodzi o stosunki majątkowe ich skutki są niemal jednakowe. Po orzeczeniu rozwodu dochodzi do ustania wspólności majątkowej z chwilą orzeczenia separacji przez sąd między małżonkami powstaje przymusowa rozdzielność majątkowa. Od tej chwili wszystko, czego dorobi się dany współmałżonek stanowi majątek osobisty. Mieszkanie kupione podczas separacji stanowić będzie, zatem majątek osobisty jednego z współmałżonków. Z związku z powyższym przy sporządzeniu aktu notarialnego notariusz będzie wymagał przedstawienia odpisu wyroku orzekającego separację oraz zapyta czy nie została ona zniesiona.

Żaden z małżonków nie odpowiada również za długi drugiego zaciągnięte po orzeczeniu separacji jednak majątek z przed orzeczenia separacji jest wspólny. Może zostać podzielony między małżonków w drodze umowy lub sądownie. Sąd dokona podziału majątku w wyroku orzekającym separacje tylko w przypadku, gdy jego przeprowadzenie nie spowoduje nadmiernej zwłoki. Jeśli sąd odmówi przeprowadzenia podziału majątku każdy z małżonków może wnieść o podział majątku wspólnego do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce jego położenia.
Jeśli na zgodne żądanie małżonków sąd orzeknie o zniesieniu separacji oczywiście ustają jej skutki a więc przywrócona jest wspólność majątkowa. Na zgodny wniosek sąd może orzec także o utrzymaniu między nimi rozdzielności majątkowej. Przy separacji warto pamiętać także o innych jej skutkach tj. żaden z małżonków nie może zawrzeć nowego małżeństwa ani wrócić do swojego nazwiska. Po orzeczeniu separacji małżonkowie nie dziedziczą po sobie z ustawy. Spadek w całości przypada dzieciom a gdy ich nie ma dalszym krewnym. Małżonkowie pozostający w separacji mają także obowiązek wzajemnej pomocy, jeśli wymagają tego względy słuszności