Wspólne mieszkanie w trakcie i po rozwodzie

Mieszkanie z racji powszechnych trudności lokalowych, jak również ze względu na wartość stanowi często podstawowy element majątku małżonków. Już w trakcie sprawy rozwodowej jedna z stron może złożyć wniosek o ustalenie sposobu oraz zakresu korzystania z mieszkania dotychczas zajmowanego przez małżonków. Wniosek taki można złożyć w odniesieniu do każdego mieszkania zajmowanego wspólnie przez małżonków, niezależnie od tytułu prawnego, a nawet zajmowanego bez takiego tytułu. Należy jednak zauważyć, iż tylko wtedy możemy mówić o wspólnym mieszkaniu małżonków, gdy strony choćby przez krótki czas w nim mieszkały. Sąd nigdy nie orzeknie o zakresie i sposobie korzystania z mieszkania przez małżonka, który w tym mieszkaniu nie przebywał. Orzeczenie zapadłe w powyższym trybie ma charakter tymczasowy i pozostaje w mocy tylko do czasu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, w którym sąd z urzędu zobowiązany jest do określenia sposobu korzystania przez strony z ich wspólnego mieszkania. Celem rozstrzygnięcia o korzystaniu ze wspólnego mieszkania przez rozwiedzionych małżonków jest rozgraniczenie sfery ich uprawnień do tego mieszkania oraz w miarę możliwości do odseparowania rozwiedzionych małżonków. Orzeczenie to normuje prowizorycznie stosunki rozwiedzionych małżonków i w niczym nie zmienia statusu prawnego, na którym opiera się zajmowanie przez nich wspólnego mieszkania. Czytaj dalej